Rakshit, Soumyadipta; Das, Sharmistha; Poonia, Priyanka; Maini, Ratika; Kumar, Anil; Datta, Anindya
J. Phys. Chem. B 2020, 124, 7484−7493.

Singh, Rekha; Tharion, Joseph; Murugan, Sengottaiyan; Kumar, Anil.
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 19427-19435

Chandrasekaran, Naresh; Gann, Eliot; Jain, Nakul; Kumar, Anshu; Gopinathan, Sreelekha; Sadhanala, Aditya; Friend, Richard H.; Kumar, Anil; McNeill, Christopher R.; Kabra, Dinesh.
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8, 20243-20250

Mukherjee, Smita; Singh, Rekha; Gopinathan, Sreelekha; Murugan, Sengottaiyan; Gawali, Suhas; Saha, Biswajit; Biswas, Jayeeta; Lodha, Saurabh; Kumar, Anil.
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6, 17792-17803

Mukherjee, Smita; Kumar, Anshu; Sikder, Bikash K.; Kumar, Anil.
AIP Conf. Proc., 2013, 1512, 150-151

Kumar, Anshu; Singh, Rekha; Gopinathan, Sreelekha P.; Kumar, Anil.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2012, 48, 4905-4907

Dudhe, Ravishankar S.; Raval, Harshil N.; Kumar, Anil; Rao, V. Ramgopal.
Int. J. Nanosci., 2011, 10, 891-898

Seena, V.; Dudhe, Ravishankar S.; Raval, Harshil N.; Patil, Sheetal; Kumar, Anil; Mukherji, Soumyo; Rao, V. Ramgopal.
ECS Trans., 2011, 35, 67-77

Dudhe, Ravishankar S.; Sinha, Jasmine; Sutar, D. S.; Kumar, Anil; Rao, V. Ramgopal.
Sens. Actuators, A, 2011, 171, 43435

Sinha, Jasmine; Sahoo, Rabindra; Kumar, Anil.
Macromolecules (Washington, DC, U. S.), 2009, 42, 2015-2022

Sahoo, Rabindra; Mishra, Sarada P.; Kumar, Anil; Sindhu, S.; Rao, K. Narasimha; Gopal, E. S. R.
Opt. Mater. (Amsterdam, Neth.), 2007, 30, 143-145

Mishra, Sarada P.; Krishnamoorthy, K.; Sahoo, Rabindra; Kumar, Anil.
J. Mater. Chem., 2006, 16, 3297-3304

Ojha, Uma P.; Ramesh, C.; Kumar, Anil.
J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem., 2005, 43, 5823-5830

Ranganathan, T.; Gowd, E. Bhoje; Ramesh, C.; Kumar, Anil.
J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem., 2005, 43, 1903-1912

Santra, Santimukul; Kumar, Anil.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2004, , 2126-2127

Krishnamoorthy, K.; Gokhale, Rajesh S.; Contractor, Aliasgar Q.; Kumar, Anil.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2004, , 820-821

Mishra, Sarada P.; Sahoo, Rabindra; Ambade, Ashootosh V.; Contractor, Aliasgar Q.; Kumar, Anil.
J. Mater. Chem., 2004, 14, 1896-1900

Ranganathan, T.; Ramesh, C.; Kumar, Anil.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2004, , 154-155

Ranganathan, T.; Ramesh, C.; Kumar, Anil.
J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem., 2004, 42, 2734-2746

Kanungo, Mandakini; Kumar, Anil; Contractor, A. Q.
Anal. Chem., 2003, 75, 5673-5679

Kumar, Anil; Contractor, A. Q.; Ambade, Ashootosh V.; Ranganathan, T.; Krishnamoorthy, K.; Mishra, Sarada P.; Ojha, Uma. P.; Santra, Santimukul; Kanungo, Mandakini.
Int. J. Plast. Technol., 2003, 6, 73-76

Kanungo, Mandakini; Srivastava, Divesh. N.; Kumar, Anil; Contractor, A. Q.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2002, , 680-681

Krishnamoorthy, K.; Ambade, Ashootosh V.; Mishra, Sarada P.; Kanungo, Mandakini; Contractor, A. Q.; Kumar, Anil.
Polymer, 2002, 43, 6465-6470

Krishnamoorthy, K.; Contractor, A. Q.; Kumar, Anil.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2002, , 240-241

Krishnamoorthy, K.; Kanungo, Mandakini; Contractor, A. Q.; Kumar, Anil.
Synth. Met., 2001, 124, 471-475

Krishnamoorthy, K.; Ambade, Ashootosh V.; Kanungo, Mandakini; Contractor, A. Q.; Kumar, Anil.
J. Mater. Chem., 2001, 11, 2909-2911