Mukherjee, Amitrajit; Roy, Mrinmoy; Pathoor, Nithin; Aslam, Mohammed; Chowdhury, Arindam
J. Phys. Chem. C 2021, xx, xxxx.

Mahato, Jaladhar; Bhattacharya, Sukanya; Sharma, Dharmendar K.; Chowdhury, Arindam.
Phys. Chem. Chem. Phys. 2021,23, 10835-10844.

Gokula, Ram P.; Mahato, Jaladhar; Tripathi, Abhishek; Singh, Harkesh B.; Chowdhury, Arindam.
ACS Appl. Bio Mater. 2021, 4, 1912−1919.

Roy, Rohita; Ray, Shamayeeta; Chowdhury, Arindam; Anand, Ruchi
ACS Sens. 2021, 6, 1933–1939.

Sarkar, Aritra Sarkar; Behera, Tejmani; Sasmal, Ranjan; Capelli, Riccardo; Empereur-mot, Charly; Mahato, Jaladhar, Agasti, Sarit S.; Pavan, Giovanni M.; Chowdhury, Arindam; George, Subi J.
J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 26, 11528–11539

Sheikh, Tariq; Nawale, Vaibhav; Pathoor, Nithin; Phadnis, Chinmay, Chowdhury, Arindam; Nag, Angshuman.
Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 2–9.

Singh, R. K; Mahato, Jaladhar; Chowdhury, Arindam; Sain, Anirban; Nandi, Amitabha.
J. Chem. Phys. 2020, 152, 024903.

Behera,Tejmani; Pathoor, Nithin; Phadnis, Chinmay; Buragohain, Susmita; Chowdhury, Arindam.
J. Luminescence, 2020, 223, 1172022.

Ray, Soumik; Singh, Nitu; Kumar, Rakesh; Patel, Komal; Pandey, Satyaprakash; Datta, Debalina; Mahato, Jaladha; Panigrahi,Rajlaxmi; Navalkar, Ambuja; Mehra, Surabhi; Gadge, Laxmikant; Chatterjee, Debdeep Sawner, Ajay Singh; Maiti, Siddhartha; Bhatia, Sandhya; Gerez, Juan Atilio; Chowdhury, Arindam; Kumar, Ashutosh; Padinhateeri, Ranjith; Riek, Roland; Krishnamoorthy, G.: Maji, Samir K.
Nature Chem. 2020, 12, 705–716

Suresh, Karthika; Chowdhury, Arindam; Kumar, Sanat K.; Kumaraswamy, Guruswamy.
Macromolecules, 2019, 52, 5955−5962

Mukherjee, Amitrajit; Ray Korak Kumar; Phadnis, Chinmay; Layek, Arunasish; Bera, Soumya; Chowdhury, Arindam.
J. Chem. Phys. 2019, 151, 084701.

Sharma, Sumit Kumar; Phadnis, Chinmay; Das,Tapan Kumar; Kumar, Akash; Kavaipatti, Balasubramaniam; Chowdhury, Arindam; Yella, Aswani.
Chem. Mater. 2019, 31, 3111-3117.

Pathoor Nithin, Halder Ansuman, Mukherjee Amitrajit, Mahato Jaladhar, Sarkar Shaibal K. , Chowdhury Arindam
Angew Chem Int Ed Engl. 2018, 57(36), 11603-11607

Halder, Ansuman; Pathoor, Nithin; Chowdhury, Arindam; Sarkar, Shaibal K.
J. Phys. Chem. C, 2018, 122 (27), 15133–15139

Gokula, Ram P; Nahato, Jaladhar; Singh, Harkesh B; Chowdhury, Arindam.
Chem. Comm. 2018, 54, 11697-11700.

Suresh, Karthika; Sharma, Dharmendar Kumar; Chulliyil, Ramya; Sarode, Ketan Dinkar; Kumar, V. Ravi; Chowdhury, Arindam; Kumaraswamy, Guruswamy.
Langmuir, 2018, 34(15), 4603–4613

Sharma, D. K.; Irfanullah, M; Basu, S. K.; Madhu, S; De, S; Jadhav, S; Ravikanth, M; Chowdhury, Arindam.
Methods Appl Fluoresc., 2017, 18; 5(1), 014003

Irfanullah, Mir; Sharma, Dharmendar Kumar; Chulliyil, Ramya; Layek, Arunasish; De, Suman; Chowdhury, Arindam.
Chem. Phys. Lett., 2017, 667, 247-253

Kundu, Pintu K.; Dhiman, Mahak; Modak, Atanu; Chowdhury, Arindam; Polshettiwar, Vivek; Maiti, Debabrata.
ChemPlusChem, 2016, 81, 1142-1146

Pandey, Bhawana; Mahato, Jaladhar; Cotta, Karishma Berta; Das, Soumen; Sharma, Dharmendar Kumar; Sen Gupta, Sayam; Chowdhury, Arindam.
ACS Omega, 2016, 1, 600-612

Bhattacharya, Sukanya; Sharma, Dharmendar Kumar; De, Suman; Mahato, Jaladhar; Chowdhury, Arindam.
J. Phys. Chem. B, 2016, 120, 12404-12415

Sonawane, Kiran G.; Agarwal, Kaustubh S.; Phadnis, Chinmay; Sharma, Dharmendar; Layek, Arunasish; Chowdhury, Arindam; Mahamuni, Shailaja.
J. Phys. Chem. C, 2016, 120, 5257-5264

Das, Soumen; Sharma, Dharmendar Kumar; Chakrabarty, Suman; Chowdhury, Arindam; Sen Gupta, Sayam.
Langmuir, 2015, 31, 3402-3412

Swarnkar, Abhishek; Chulliyil, Ramya; Ravi, Vikash Kumar; Irfanullah, Mir; Chowdhury, Arindam; Nag, Angshuman.
Angew. Chem., Int. Ed., 2015, 54, 15424-15428

Irfanullah, Mir; Sharma, Dharmendar Kumar; Chulliyil, Ramya; Chowdhury, Arindam.
Dalton Trans., 2015, 44, 3082-3091

Agarwalla, Hridesh; Gangopadhyay, Monalisa; Sharma, Dharmendar Kumar; Basu, Santanu Kumar; Jadhav, Sameer; Chowdhury, Arindam; Das, Amitava.
J. Mater. Chem. B, 2015, 3, 9148-9156

Cordes, Thorben; Moerner, William; Orrit, Michel; Sekatskii, Sergey; Faez, Sanli; Borri, Paola; Prabal Goswami, Himangshu; Clark, Alex; El-Khoury, Patrick; Mayr, Sandra; Mika, Jacek; Lyu, Guowei; Cross, Daniel; Balzarotti, Francisco; Langbein, Wolfgang; S
Faraday Discuss., 2015, 184, 451-473

Halder, Ansuman; Chulliyil, Ramya; Subbiah, Anand S.; Khan, Tuhin; Chattoraj, Shyamtanu; Chowdhury, Arindam; Sarkar, Shaibal K.
J. Phys. Chem. Lett., 2015, 6, 3483-3489

Orrit, Michel; Evans, Geraint; Cordes, Thorben; Kratochvilova, Irena; Moerner, William; Needham, Lisa-Maria; Sekatskii, Sergey; Vainer, Yuri; Faez, Sanli; Vedral, Vlatko; Prabal Goswami, Himangshu; Clark, Alex; Meixner, Alfred J.; Piatkowski, Lukasz; Birk
Faraday Discuss., 2015, 184, 275-303

Jacob, Reeba S.; Ghosh, Dhiman; Singh, Pradeep K.; Basu, Santanu K.; Jha, Narendra Nath; Das, Subhadeep; Sukul, Pradip K.; Patil, Sachin; Sathaye, Sadhana; Kumar, Ashutosh; Chowdhury, Arindam; Malik, Sudip; Sen, Shamik; Maji, Samir K.
Biomaterials, 2015, 54, 97-105

Cordes, Thorben; Moerner, William; Orrit, Michel; Needham, Lisa-Maria; Sekatskii, Sergey; Faez, Sanli; Prabal Goswami, Himangshu; Clark, Alex; Meixner, Alfred J.; Piatkowski, Lukasz; Sandoghdar, Vahid; Skinner, Gary M.; Balzarotti, Francisco; Langbein, Wo
Faraday Discuss., 2015, 184, 143-162

Bhattacharya, Sukanya; Dey, Arghya; Chowdhury, Arindam.
J. Phys. Chem. B, 2014, 118, 5240-5249

Sharma, Dharmendar Kumar; Chowdhury, Arindam.
Analyst (Cambridge, U. K.), 2014, 139, 473-481

Bhattacharya, Sukanya; Sharma, Dharmendar Kumar; Saurabh, Saumya; De, Suman; Sain, Anirban; Nandi, Amitabha; Chowdhury, Arindam.
J. Phys. Chem. B, 2013, 117, 7771-7782

Hazarika, Abhijit; Layek, Arunasish; De, Suman; Nag, Angshuman; Debnath, Saikat; Mahadevan, Priya; Chowdhury, Arindam; Sarma, D. D.
Phys. Rev. Lett., 2013, 110, 267401/1-267401/5

Layek, Arunasish; Mishra, Gargi; Sharma, Archana; Spasova, Marina; Dhar, Subhabrata; Chowdhury, Arindam; Bandyopadhyaya, Rajdip.
J. Phys. Chem. C, 2012, 116, 24757-24769

Layek, Arunasish; Manna, Biswajit; Chowdhury, Arindam.
Chem. Phys. Lett., 2012, , 133-138

De, Suman; Layek, Arunasish; Bhattacharya, Sukanya; Kumar Das, Dibyendu; Kadir, Abdul; Bhattacharya, Arnab; Dhar, Subhabrata; Chowdhury, Arindam.
Appl. Phys. Lett., 2012, 101, 121919/1-121919/5

De, Suman; Kumar Das, Dibyendu; Layek, Arunasish; Raja, Archana; Kumar Singh, Manoj; Bhattacharya, Arnab; Dhar, Subhabrata; Chowdhury, Arindam.
Appl. Phys. Lett., 2011, 99, 251911/1-251911/4

Layek, Arunasish; De, Suman; Thorat, Ruhi; Chowdhury, Arindam.
J. Phys. Chem. Lett., 2011, 2, 1241-1247

De, Suman; Layek, Arunasish; Raja, Archana; Kadir, Abdul; Gokhale, Mahesh R.; Bhattacharya, Arnab; Dhar, Subhabrata; Chowdhury, Arindam.
Adv. Funct. Mater., 2011, 21, 3828-3835

Gorman, Jason; Chowdhury, Arindam; Surtees, Jennifer A.; Shimada, Jun; Reichman, David R.; Alani, Eric; Greene, Eric C.
Mol. Cell, 2007, 28, 359-370

Yan, Ping; Holman, Michael W.; Robustelli, Paul; Chowdhury, Arindam; Ishak, Fady I.; Adams, David M.
J. Phys. Chem. B, 2005, 109, 130-137

Yan, Ping; Chowdhury, Arindam; Holman, Michael W.; Adams, David M.
J. Phys. Chem. B, 2005, 109, 724-730

Chowdhury, Arindam; Yu, Liping; Raheem, Izzat; Peteanu, Linda; Liu, L. Angela; Yaron, David J.
J. Phys. Chem. A, 2003, 107, 3351-3362

Chowdhury, Arindam; Peteanu, Linda A.; Holland, Patrick L.; Tolman, William B.
J. Phys. Chem. B, 2002, 106, 3007-3012

Chowdhury, Arindam; Wachsmann-Hogiu, Sebastian; Bangal, Prakriti R.; Raheem, Izzat; Peteanu, Linda A.
J. Phys. Chem. B, 2001, 105, 12196-12201

Chowdhury, Arindam; Peteanu, Linda A.; Webb, M. Adam; Loppnow, Glen R.
J. Phys. Chem. B, 2001, 105, 527-534

Locknar, Sarah A.; Chowdhury, Arindam; Peteanu, Linda A.
J. Phys. Chem. B, 2000, 104, 5816-5824

Chowdhury, Arindam; Locknar, Sarah A.; Premvardhan, Lavanya L.; Peteanu, Linda A.
J. Phys. Chem. A, 1999, 103, 9614-9625

Maheshwari, Shruti; Chowdhury, Arindam; Sathyamurthy, Narayanasami; Mishra, Hirdyesh; Tripathi, H. B.; Panda, Manoranjan; Chandrasekhar, Jayaraman.
J. Phys. Chem. A, 1999, 103, 6257-6262