Gajarushi, Ashwini S.; Surya, Sandeep G.; Walawalkar, Mrinalini G.; Ravikanth, m.; Rao, V. Ramgopal, Subramaniam, Chandramouli.
Analyst 2020,145, 917-928.

Koch, Angira; Ravikanth, Mangalampalli.
Eur. J. Org. Chem., 2018, 2018, 228-234

Kumar, Sunit; Rajeswara Rao, Malakalapalli; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Org. Chem., 2018, 83, 1584-1590

Kumar, Sunit; Lee, Way-Zen; Ravikanth, Mangalampalli.
Org. Lett., 2018, 20, 636-639

Keshav, Karunesh; Kumawat, Mukesh Kumar; Srivastava, Rohit; Ravikanth, M.
Mater. Chem. Front., 2017, 1, 1207-1216

Chatterjee, Tamal; Molnar, Brian; Theophall, G. G.; Lee, Way-Zen; Lakshmi, K. V.; Ravikanth, Mangalampalli.
Inorg. Chem., 2017, 56, 3763-3772

Alka, A.; Pareek, Yogita; Shetti, Vijayendra S.; Rajeswara Rao, M.; Theophall, Gregory G.; Lee, Way-Zen; Lakshmi, K. V.; Ravikanth, M.
Inorg. Chem., 2017, 56, 13913-13929

Chatterjee, Tamal; Shetti, Vijayendra S.; Sharma, Ritambhara; Ravikanth, Mangalampalli.
Chem. Rev. (Washington, DC, U. S.), 2017, 117, 3254-3328

Kumar, Ankit; Rajeswara Rao, M.; Lee, Way-Zen; Ravikanth, Mangalampalli.
Org. Lett., 2017, 19, 5924-5927

Krishna Kandala, Laxman Vamshi; Kaur, Tejinder; Ravikanth, Mangalampalli.
RSC Adv., 2017, 7, 19878-19884

Chatterjee, Tamal; Srinivasan, A.; Ravikanth, Mangalampalli; Chandrashekar, Tavarakere K.
Chem. Rev. (Washington, DC, U. S.), 2017, 117, 3329-3376

Gobeze, Habtom B.; Kumar, Sunit; D'Souza, Francis; Ravikanth, Mangalampalli.
Chem. - Eur. J., 2017, 23, 1723

Kumar, Sunit; Thorat, Kishor G.; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Org. Chem., 2017, 82, 6568-6577

Keshav, Karunesh; Dvivedi, Avanish; Ravikanth, Mangalampalli.
ChemistrySelect, 2017, 2, 2014-2020

Laxman, Kandala; Ravikanth, Mangalampalli.
Eur. J. Org. Chem., 2017, 2017, 5884-5891

Kumar, Sunit; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Org. Chem., 2017, 82, 12359-12365

Sharma, Ritambhara; Ravikanth, Mangalampalli.
Eur. J. Inorg. Chem., 2017, 2017, 829-834

Kumar, Ankit; Ravikanth, Mangalampalli.
ChemistrySelect, 2017, 2, 9663-9669

Koch, Angira; Kumar, Sunit; Ravikanth, Mangalampalli.
Tetrahedron, 2017, 73, 1459-1465

Sharma, Ritambhara; Rao, M. Rajeswara; Ravikanth, Mangalampalli.
Coord. Chem. Rev., 2017, 348, 92-120

Naik, Tejas R.; Singh, Vibhas; Ravikanth, M.; Rao, V. Ramgopal.
IEEE Trans. Electron Devices, 2016, 63, 2009-2015

Sharma, Ritambhara; Lakshmi, Vellanki; Chatterjee, Tamal; Ravikanth, Mangalampalli.
New J. Chem., 2016, 40, 5855-5860

Lakshmi, Vellanki; Sharma, Ritambhara; Ravikanth, Mangalampalli.
Rep. Org. Chem., 2016, 6, 45292

Sharma, Ritambhara; Gobeze, Habtom B.; Chatterjee, Tamal; Karr, Paul. A.; D'Souza, Francis; Ravikanth, Mangalampalli.
RSC Adv., 2016, 6, 24111-24114

Ganapathi, Emandi; Kalita, Hemanta; Theophall, Gregory G.; Lakshmi, K. V.; Ravikanth, Mangalampalli.
Chem. - Eur. J., 2016, 22, 9699-9708

Kaur, Tejinder; Lee, Way-Zen; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Porphyrins Phthalocyanines, 2016, 20, 582-589

Dvivedi, Avanish; Kumar, Sunit; Ravikanth, Mangalampalli.
Sens. Actuators, B, 2016, 224, 364-371

Sharma, Ritambhara; Gobeze, Habtom B.; D'Souza, Francis; Ravikanth, Mangalampalli.
ChemPhysChem, 2016, 17, 2516-2524

Sharma, Ritambhara; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Porphyrins Phthalocyanines, 2016, 20, 895-917

Kaur, Tejinder; Lee, Way-Zen; Ravikanth, Mangalampalli.
Inorg. Chem., 2016, 55, 5305-5311

Kalita, Hemanta; Ghosh, Avijit; Lee, Way-Zen; Ravikanth, Mangalampalli.
Chem. - Eur. J., 2016, 22, 2153-2157

Chatterjee, Tamal; Lee, Way-Zen; Ravikanth, Mangalampalli.
Dalton Trans., 2016, 45, 7815-7822

Umasekhar, Booruga; Samanta, Pallab; Chatterjee, Tamal; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Chem. Sci. (Berlin, Ger.), 2016, 128, 1709-1715

Chatterjee, Tamal; Theophall, G. G.; Silva, K. Ishara; Lakshmi, K. V.; Ravikanth, Mangalampalli.
Inorg. Chem., 2016, 55, 6873-6881

Ganapathi, Emandi; Kuilya, Subrata; Chatterjee, Tamal; Ravikanth, Mangalampalli.
Eur. J. Org. Chem., 2016, 2016, 282-290

Naik, Tejas R.; Ravikanth, M.; Ramgopal Rao, V.
ECS Trans., 2016, 72, 153-156

Kumar, Ankit; Kumar, Sunit; Chatterjee, Tamal; Ravikanth, Mangalampalli.
ChemistrySelect, 2016, 1, 94-100

Isar, Prosenjit; Chatterjee, Tamal; Ravikanth, Mangalampalli.
ChemistrySelect, 2016, 1, 1220-1224

Kalita, Hemanta; Lee, Way-Zen; Theophall, Gregory G.; Lakshmi, K. V.; Ravikanth, M.
Chem. - Eur. J., 2015, 21, 11315-11319

Kumar, Sunit; Gobeze, Habtom B.; Chatterjee, Tamal; D'Souza, Francis; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Phys. Chem. A, 2015, 119, 8338-8348

Ganapathi, Emandi; Chatterjee, Tamal; Ravikanth, Mangalampalli.
Eur. J. Inorg. Chem., 2015, 2015, 4810-4818

Sharma, Ritambhara; Lee, Way-Zen; Ravikanth, Mangalampalli.
RSC Adv., 2015, 5, 102765-102771

Lakshmi, Vellanki; Rajeswara Rao, Malakalapalli; Ravikanth, Mangalampalli.
Org. Biomol. Chem., 2015, 13, 2501-2517

Ghosh, R.; Yedukondalu, M.; Ravikanth, M.; Palit, D. K.
RSC Adv., 2015, 5, 85296-85304

Kalita, Hemanta; Ravikanth, Mangalampalli.
Chem. - Eur. J., 2015, 21, 7399-7402

Dvivedi, Avanish; Rajakannu, Palanisamy; Ravikanth, Mangalampalli.
Dalton Trans., 2015, 44, 4054-4062

Kaur, Tejinder; Khan, Tamanna K.; Ravikanth, Mangalampalli.
Eur. J. Org. Chem., 2015, 2015, 3157-3163

Kumar, Sunit; Khan, Tamanna K.; Ravikanth, Mangalampalli.
Tetrahedron, 2015, 71, 7608-7613

Ganapathi, Emandi; Chatterjee, Tamal; Ravikanth, Mangalampalli.
Dalton Trans., 2015, 44, 2763-2770

Chatterjee, Tamal; Areti, Sivaiah; Ravikanth, Mangalampalli.
Inorg. Chem., 2015, 54, 2885-2892

Ganapathi, Emandi; Chatterjee, Tamal; Lee, Way-Zen; Ravikanth, Mangalampalli.
Asian J. Org. Chem., 2015, 4, 638-645

Umasekhar, Booruga; Ganapathi, Emandi; Chatterjee, Tamal; Ravikanth, Mangalampalli.
Dalton Trans., 2015, 44, 16516-16527

Bandi, Venugopal; Gobeze, Habtom B.; Lakshmi, Vellanki; Ravikanth, Mangalampalli; D'Souza, Francis.
J. Phys. Chem. C, 2015, 119, 8095-8102

Madhu, Sheri; Josimuddin, Sk; Ravikanth, Mangalampalli.
New J. Chem., 2014, 38, 3770-3776

Madhu, Sheri; Kalaiyarasi, R.; Basu, Santanu Kumar; Jadhav, Sameer; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 2534-2544

Pareek, Yogita; Lakshmi, Vellanki; Ravikanth, Mangalampalli.
Dalton Trans., 2014, 43, 6870-6879

Madhu, Sheri; Bandela, Anilkumar; Ravikanth, Mangalampalli.
RSC Adv., 2014, 4, 7120-7123

Lakshmi, Vellanki; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 5576-5586

Madhu, Sheri; Ravikanth, Mangalampalli.
Inorg. Chem., 2014, 53, 1646-1653

Nair, Vishnu Sukumaran; Pareek, Yogita; Karunakaran, Venugopal; Ravikanth, Mangalampalli; Ajayaghosh, Ayyappanpillai.
Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 10149-10156

Ganapathi, Emandi; Chatterjee, Tamal; Ravikanth, Mangalampalli.
Eur. J. Org. Chem., 2014, 2014, 6701-6706

Lakshmi, Vellanki; Chatterjee, Tamal; Ravikanth, Mangalampalli.
Eur. J. Org. Chem., 2014, 2014, 2105-2110

Kaur, Tejinder; Rajeswararao, Malakalapalli; Ravikanth, Mangalampalli.
Inorg. Chem., 2014, 53, 11051-11059

Kaur, Tejinder; Lee, Way-Zen; Ravikanth, Mangalampalli.
Eur. J. Org. Chem., 2014, 2014, 2261-2267

Kalita, Hemanta; Lee, Way-Zen; Ravikanth, Mangalampalli.
Inorg. Chem., 2014, 53, 9431-9438

Lakshmi, Vellanki; Ravikanth, Mangalampalli.
RSC Adv., 2014, 4, 44327-44336

Dvivedi, Avanish; Pareek, Yogita; Ravikanth, Mangalampalli.
Chem. - Eur. J., 2014, 20, 4481-4490

Chatterjee, Tamal; Ghosh, Avijit; Madhu, Sheri; Ravikanth, Mangalampalli.
Dalton Trans., 2014, 43, 6050-6058

Ganapathi, Emandi; Lee, Way-Zen; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Org. Chem., 2014, 79, 9603-9612

Kaur, Tejinder; Ghosh, Avijit; Rajakannu, Palanisamy; Ravikanth, Mangalampalli.
Inorg. Chem., 2014, 53, 2355-2357

Madhu, Sheri; Hinge, Vijaya Kumar; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Porphyrins Phthalocyanines, 2014, 18, 535-541

Ganapathi, Emandi; Madhu, Sheri; Ravikanth, Mangalampalli.
Tetrahedron, 2014, 70, 664-671

Lakshmi, Vellanki; Ravikanth, Mangalampalli.
Eur. J. Org. Chem., 2014, 2014, 5757-5766

Kalita, Hemanta; Kalita, Dhrubajyoti; Lee, Way-Zen; Bellare, Jayesh; Ravikanth, Mangalampalli.
Chem. - Eur. J., 2014, 20, 10404-10413

Lakshmi, V.; Lee, Way-Zen; Ravikanth, M.
Dalton Trans., 2014, 43, 16006-16014

Chatterjee, Tamal; Ravikanth, Mangalampalli.
Inorg. Chem., 2014, 53, 10520-10526

Ganapathi, Emandi; Lee, Way-Zen; Ravikanth, Mangalampalli.
Asian J. Org. Chem., 2014, 3, 290-296

Ganapathi, Emandi; Madhu, Sheri; Chatterjee, Tamal; Gonnade, Rajesh; Ravikanth, Mangalampalli.
Dyes Pigm., 2014, 102, 218-227

Madhu, Sheri; Kumar, Sunit; Chatterjee, Tamal; Ravikanth, Mangalampalli.
New J. Chem., 2014, 38, 5551-5558

Pareek, Yogita; Ravikanth, M.
RSC Adv., 2014, 4, 7851-7880

Madhu, Sheri; Basu, Santanu Kumar; Jadhav, Sameer; Ravikanth, Mangalampalli.
Analyst (Cambridge, U. K.), 2013, 138, 299-306

Khan, Tamanna K.; Broering, Martin; Mathur, Sanjay; Ravikanth, Mangalampalli.
Coord. Chem. Rev., 2013, 257, 2348-2387

Kaur, Tejinder; Lakshmi, Vellanki; Ravikanth, Mangalampalli.
RSC Adv., 2013, 3, 2736-2745

Lakshmi, Vellanki; Ravikanth, Mangalampalli.
Chem. Phys. Lett., 2013, 564, 93-97

Madhu, Sheri; Sharma, Dharmendar Kumar; Basu, Santanu Kumar; Jadhav, Sameer; Chowdhury, Arindam; Ravikanth, Mangalampalli.
Inorg. Chem., 2013, 52, 11136-11145

Sharma, Ritambhara; Ghosh, Avijit; Wolfram, Benedikt; Broering, Martin; Ravikanth, Mangalampalli.
Dalton Trans., 2013, 42, 5627-5630

Kalita, Hemanta; Lee, Way-Zen; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Org. Chem., 2013, 78, 6285-6290

Pareek, Yogita; Ravikanth, Mangalampalli.
Tetrahedron, 2013, 69, 1590-1599

Pareek, Yogita; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Organomet. Chem., 2013, 724, 67-74

Lakshmi, Vellanki; Shaikh, Mushtaque S.; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Fluoresc., 2013, 23, 519-525

Pareek, Yogita; Ravikanth, Mangalampalli.
Tetrahedron, 2013, 69, 7943-7949

Pareek, Yogita; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Porphyrins Phthalocyanines, 2013, 17, 157-164

Madhu, Sheri; Gonnade, Rajesh; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Org. Chem., 2013, 78, 5056-5060

Lakshmi, Vellanki; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Org. Chem., 2013, 78, 4993-5000

Lakshmi, V.; Ravikanth, M.
Dyes Pigm., 2013, 96, 665-671

Kalita, Hemanta; Lee, Way-Zen; Ravikanth, Mangalampalli.
Dalton Trans., 2013, 42, 14537-14544

Ghosh, Avijit; Chatterjee, Tamal; Lee, Way-Zen; Ravikanth, Mangalampalli.
Org. Lett., 2013, 15, 1040-1043

Ghosh, Avijit; Lee, Way-Zen; Ravikanth, Mangalampalli.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2013, 49, 8677-8679

Khan, Tamanna K.; Ravikanth, M.
Dyes Pigm., 2012, 95, 89-95

Ghosh, Avijit; Maity, Dilip Kumar; Ravikanth, Mangalampalli.
New J. Chem., 2012, 36, 2630-2641

Lakshmi, V.; Ravikanth, M.
Dalton Trans., 2012, 41, 5903-5911

Khaderbad, Mrunal A.; Rao, Manohar; Jinesh, K. B.; Pandharipande, Rohit; Madhu, S.; Ravikanth, M.; Rao, V. Ramgopal.
Nanosci. Nanotechnol. Lett., 2012, 4, 729-732

Khaderbad, Mrunal A.; Tjoa, Verawati; Rao, Manohar; Phandripande, Rohit; Madhu, Sheri; Wei, Jun; Ravikanth, Mangalampalli; Mathews, Nripan; Mhaisalkar, Subodh G.; Rao, V. Ramgopal.
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2012, 4, 1434-1439

Khaderbad, Mrunal A.; Tjoa, Verawati; Mathews, Nripan; Madhu, S.; Ravikanth, M.; Rao, V. Ramgopal.
Nanosci. Nanotechnol. Lett., 2012, 4, 743-746

Pareek, Yogita; Ravikanth, Mangalampalli.
Chem. - Eur. J., 2012, 18, 8835-8846, S8835/1-S8835/60

Khaderbad, Mrunal A.; Pandharipande, Rohit; Singh, Vibhas; Madhu, Sheri; Ravikanth, M.; Rao, V. Ramgopal.
IEEE Trans. Electron Devices, 2012, 59, 1963-1969

Ghosh, Avijit; Ravikanth, Mangalampalli.
Inorg. Chem., 2012, 51, 6700-6709

Pareek, Yogita; Ravikanth, M.; Chandrashekar, T. K.
Acc. Chem. Res., 2012, 45, 1801-1816

Shetti, Vijayendra S.; Pareek, Yogita; Ravikanth, Mangalampalli.
Coord. Chem. Rev., 2012, 256, 2816-2842

Khan, Tamanna K.; Jana, Sunit K.; Rao, M. Rajeswara; Shaikh, Mushtaque S.; Ravikanth, M.
Inorg. Chim. Acta, 2012, 383, 257-266

Khan, Tamanna K.; Shaikh, Mushtaque S.; Ravikanth, M.
Dyes Pigm., 2012, 94, 66-73

Khan, Tamanna K.; Pissurlenkar, Raghuvir R. S.; Shaikh, Mushtaque S.; Ravikanth, M.
J. Organomet. Chem., 2012, 697, 65-73

Khan, Tamanna K.; Ravikanth, Mangalampalli.
Tetrahedron, 2012, 68, 830-840

Ghosh, Avijit; Lee, Way-Zen; Ravikanth, Mangalampalli.
Eur. J. Inorg. Chem., 2012, 2012, 4231-4239, S4231/1-S4231/10

Ghosh, Avijit; Ravikanth, Mangalampalli.
Chem. - Eur. J., 2012, 18, 6386-6396, S6386/1-S6386/37

Madhu, Sheri; Rao, Malakalapalli Rajeswara; Shaikh, Mushtaque S.; Ravikanth, Mangalampalli.
Inorg. Chem., 2011, 50, 4392-4400

Rajeswara Rao, Malakalapalli; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Org. Chem., 2011, 76, 3582-3587

Yedukondalu, M.; Ravikanth, M.
Coord. Chem. Rev., 2011, 255, 547-573

Yedukondalu, Meesala; Maity, Dilip K.; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Porphyrins Phthalocyanines, 2011, 15, 83-98

Yedukondalu, M.; Ravikanth, M.
J. Chin. Chem. Soc. (Taipei, Taiwan), 2011, 58, 41640

Yedukondalu, M.; Ravikanth, M.
J. Chem. Sci. (Bangalore, India), 2011, 123, 201-214

Lakshmi, V.; Santosh, G.; Ravikanth, M.
J. Organomet. Chem., 2011, 696, 925-931

Khan, Tamanna K.; Ravikanth, Mangalampalli.
Eur. J. Org. Chem., 2011, 2011, 7011-7022, S7011/1-S7011/22

Rajeswara Rao, M.; Ravikanth, M.
Eur. J. Org. Chem., 2011, , 1335-1345, S1335/1-S1335/21

Rao, M. Rajeswara; Tiwari, Manu D.; Bellare, Jayesh R.; Ravikanth, M.
J. Org. Chem., 2011, 76, 7263-7268

Pareek, Yogita; Ravikanth, M.
Eur. J. Org. Chem., 2011, 2011, 5390-5399, S5390/1-S5390/49

Lakshmi, Vellanki; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Org. Chem., 2011, 76, 8466-8471

Rao, M. Rajeswara; Ghosh, Avijit; Ravikanth, M.
Inorg. Chim. Acta, 2011, 372, 436-441

Ghosh, Avijit; Butcher, Ray J.; Mobin, Shaikh M.; Ravikanth, M.
Acta Crystallogr., Sect. E: Struct. Rep. Online, 2010, 66, o1160-o1161

Shetti, Vijayendra S.; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Porphyrins Phthalocyanines, 2010, 14, 361-370

Rao, M. Rajeswara; Mobin, Shaikh M.; Ravikanth, M.
Tetrahedron, 2010, 66, 1728-1734

Ghosh, Avijit; Mobin, Shaikh M.; Froehlich, Roland; Butcher, Ray J.; Maity, Dilip K.; Ravikanth, Mangalampalli.
Inorg. Chem., 2010, 49, 8287-8297

Rao, M. Rajeswara; Bolligarla, R.; Butcher, Ray J.; Ravikanth, M.
Inorg. Chem., 2010, 49, 10606-10616

Shetti, Vijayendra S.; Ravikanth, Mangalampalli.
Inorg. Chem., 2010, 49, 2692-2700

Khan, Tamanna K.; Rao, M. Rajeswara; Ravikanth, M.
Eur. J. Org. Chem., 2010, , 2314-2323, S2314/1-S2314/20

Shetti, Vijayendra S.; Prabhu, Uday R.; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Org. Chem., 2010, 75, 4172-4182

Rao, M. Rajeswara; Kumar, K. V. Pavan; Ravikanth, M.
J. Organomet. Chem., 2010, 695, 863-869

Shetti, Vijayendra S.; Ravikanth, Mangalampalli.
Eur. J. Org. Chem., 2010, , 494-508, S494/1-S494/44

Yedukondalu, Meesala; Maity, Dilip K.; Ravikanth, Mangalampalli.
Eur. J. Org. Chem., 2010, , 1544-1561, S1544/1-S1544/42

Rao, M. Rajeswara; Gayatri, G.; Kumar, Amit; Sastry, G. Narahari; Ravikanth, M.
Chem. - Eur. J., 2009, 15, 3488-3496

Rai, Smita; Gayatri, G.; Narahari Sastry, G.; Ravikanth, M.
Chem. Phys. Lett., 2008, 467, 179-185

Dudhe, Ravishankar S.; Tiwari, S. P.; Raval, Harshil N.; Khaderbad, Mrunal A.; Singh, Rahul; Sinha, Jasmine; Yedukondalu, M.; Ravikanth, M.; Kumar, Anil; Rao, V. Ramgopal.
Appl. Phys. Lett., 2008, 93, 263306/1-263306/3

Punidha, Sokkalingam; Sinha, Jasmine; Kumar, Anil; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Org. Chem., 2008, 73, 323-326

Gupta, Iti; Froehlich, Roland; Ravikanth, Mangalampalli.
Eur. J. Org. Chem., 2008, , 1884-1900

Rai, Smita; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Org. Chem., 2008, 73, 8364-8375

Punidha, Sokkalingam; Rai, Smita; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Porphyrins Phthalocyanines, 2008, 12, 1030-1040

Santra, Sangita; Mukherjee, Tushar Kanti; Babel, Navodit; Gupta, Iti; Datta, Anindya; Ravikanth, M.
J. Photochem. Photobiol., A, 2008, 193, 166-177

Gupta, Iti; Ravikanth, M.
Coord. Chem. Rev., 2006, 250, 468-518

Gupta, Iti; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Photochem. Photobiol., A, 2006, 177, 156-163

Gupta, Iti; Froehlich, Roland; Ravikanth, M.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2006, , 3726-3728

Gupta, Iti; Ravikanth, M.
J. Chem. Sci. (Bangalore, India), 2005, 117, 161-166

Sathyapalan, Amarchand; Lohani, Anup; Santra, Sangita; Goyal, Saurabh; Ravikanth, M.; Mukherji, Soumyo; Rao, V. Ramgopal.
Aust. J. Chem., 2005, 58, 810-816

Kumaresan, D.; Datta, Anindya; Ravikanth, M.
Chem. Phys. Lett., 2004, 395, 87-91

Agarwal, Neeraj; Hung, C.-H.; Ravikanth, Mangalampalli.
Tetrahedron, 2004, 60, 10671-10680

Punidha, Sokkalingam; Ravikanth, Mangalampalli.
Tetrahedron, 2004, 60, 8437-8444

Punidha, Sokkalingam; Agarwal, Neeraj; Burai, Ritwik; Ravikanth, Mangalampalli.
Eur. J. Org. Chem., 2004, , 2223-2230

Agarwal, Neeraj; Ravikanth, Mangalampalli.
Tetrahedron, 2004, 60, 4739-4747

Agarwal, Neeraj; Mishra, Sarada Prasad; Hung, Chen-Hsiung; Kumar, Anil; Ravikanth, Mangalampalli.
Bull. Chem. Soc. Jpn., 2004, 77, 1173-1180

Santra, Sangita; Kumaresan, Duraisamy; Agarwal, Neeraj; Ravikanth, Mangalampalli.
Tetrahedron, 2003, 59, 2353-2362

Gupta, Iti; Hung, C. -Hsiung; Ravikanth, Mangalampalli.
Eur. J. Org. Chem., 2003, , 4392-4400

Gupta, Iti; Ravikanth, Mangalampalli.
Tetrahedron, 2003, 59, 6131-6139

Agarwal, Neeraj; Mishra, Sarada P.; Kumar, A.; Ravikanth, M.
Chem. Lett., 2003, 32, 744-745

Agarwal, Neeraj; Hung, C.-H.; Ravikanth, M.
Eur. J. Org. Chem., 2003, , 3730-3734

Agarwal, Neeraj; Mishra, Sarada P.; Kumar, Anil; Hung, C.-H.; Ravikanth, M.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2002, , 2642-2643

Kumaresan, D.; Agarwal, Neeraj; Gupta, Iti; Ravikanth, M.
Tetrahedron, 2002, 58, 5347-5356

Gupta, Iti; Ravikanth, M.
Tetrahedron Lett., 2002, 43, 9453-9455

Boobalan, P.; Gupta, Iti; Ravikanth, M.
Indian J. Chem., Sect. A: Inorg., Bio-inorg., Phys., Theor. Anal. Chem., 2002, , 1860-1863

Ravikanth, M.
Indian J. Chem., Sect. A: Inorg., Bio-inorg., Phys., Theor. Anal. Chem., 2001, , 86-89

Kumaresan, D.; Gupta, Iti; Ravikanth, M.
Tetrahedron Lett., 2001, 42, 8547-8550

Kumaresan, Duraisamy; Santra, Sangita; Ravikanth, Mangalampalli.
Synlett, 2001, , 1635-1637

Kumaresan, Duraisamy; Agarwal, Neeraj; Ravikanth, Mangalampalli.
J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 2001, , 1644-1648

Ravikanth, M.
Tetrahedron Lett., 2000, 41, 3709-3712

Ravikanth, M.; Agarwal, Neeraj; Kumaresan, D.
Chem. Lett., 2000, , 836-837

Ravikanth, M.
Indian J. Chem., Sect. A: Inorg., Bio-inorg., Phys., Theor. Anal. Chem., 2000, , 980-982

Ravikanth, M.
Chem. Lett., 2000, , 480-481

Kumar, G. Ravindra; Philip, Reji; Ravikanth, M.; Mathur, P.; Ghosh, S. G.
Proc. Int. Conf. Lasers, 1999, , 770-776

Philip, Reji; Ravikanth, M.; Ravindra Kumar, G.
Opt. Commun., 1999, 165, 91-97

Ravikanth, M.; Strachan, Jon-Paul; Li, Feirong; Lindsey, Jonathan S.
Tetrahedron, 1998, 54, 7721-7734

Kumar, G. Ravindra; Ravikanth, M.; Banerjee, Sudeep; Sevian, Armen.
Opt. Commun., 1997, 144, 245-251

Maiti, Nakul C.; Ravikanth, M.
J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1996, 92, 1095-100

Maiti, Nakul C.; Ravikanth, M.
J. Photochem. Photobiol., A, 1996, 101, 43380

Sevian, Armen; Ravikanth, M.; Kumar, G. Ravindra.
Chem. Phys. Lett., 1996, 263, 241-246

Maiti, Nakul C.; Ravikanth, M.; Mazumdar, Shyamalava; Periasamy, N.
J. Phys. Chem., 1995, 99, 17192-7

Ravikanth, M.; Kumar, G. Ravindra.
Curr. Sci., 1995, 68, 1010-17

Ravikanth, M.; Chandrashekar, T. K.
Struct. Bonding (Berlin), 1995, 82, 105-88

Maiti, Nakul C.; RAvikanth, M.
J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1995, 91, 4369-73

Ravikanth, M.; Reddy, Damodar; Chandrashekar, T. K.
Proc. - Indian Acad. Sci., Chem. Sci., 1995, 107, 487-96

Ravikanth, M.; Reddy, Damodar; Chandrashekar, T. K.
Chem. Phys. Lett., 1994, 222, 563-70

Ravikanth, M.; Misra, A.; Chandrashekar, T. K.; Sathaiah, S.; Bist, H. D.
Inorg. Chem., 1994, 33, 392-4

Ravikanth, Mangalampalli; Misra, Ashutosh; Reddy, Damodar; Chandrashekar, Tavarekere K.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1994, , 491-5

Reddy, Damodar; Ravikanth, Mangalampalli; Chandrashekar, Tavarekere K.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1993, , 3575-80

Ravikanth, M.; Chandrashekar, T. K.
J. Photochem. Photobiol., A, 1993, 74, 181-7

Ravikanth, Mangalampalli; Reddy, Damodar; Misra, Ashutosh; Chandrashekar, Tavarekere K.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1993, , 1137-41

Ravikanth, M.; Reddy, Damodar; Chandrashekar, T. K.
J. Photochem. Photobiol., A, 1993, 72, 61-7

Ravikanth, M.; Reddy, Damodar; Chandrashekar, T. K.
J. Indian Chem. Soc., 1993, 70, 1023-34