Gharpure, Santosh J.; Kapoor, Shobhna; Hande, Pankaj; Mishra, Manjari; Datta, Anindya; Ali, Fariyad
ChemBioChem 2020, 21, 1492-1498.

Gharpure, Santosh J.; Nanda, Laxmi Narayan.
Tetrahedron Lett., 2017, 58, 711-720

Gharpure, Santosh J.; Nanda, Laxmi Narayan; Kumari, Dimple.
Eur. J. Org. Chem., 2017, 2017, 3917-3920

Gharpure, Santosh J.; Vishwakarma, Dharmendra S.; Nanda, Santosh K.
Org. Lett., 2017, 19, 6534-6537

Gharpure, Santosh J.; Nanda, Santosh K.; Adate, Priyanka A.; Shelke, Yogesh G.
J. Org. Chem., 2017, 82, 2067-2080

Gharpure, Santosh J.; Nanda, Santosh K.; Padmaja; Shelke, Yogesh G.
Chem. - Eur. J., 2017, 23, 10007-10012

Pati, Avik Kumar; Gharpure, Santosh J.; Mishra, Ashok K.
Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 14015-14028

Gharpure, Santosh J.; Shelke, Yogesh G.; Reddy, S. Raja Bhushan.
RSC Adv., 2014, 4, 46962-46965

Gharpure, Santosh J.; Prasad, J. V. K.; Bera, Kalisankar.
Eur. J. Org. Chem., 2014, 2014, 3570-3574

Niranjana, P.; Pati, Anita; Porwal, Suheel K.; Ramkumar, Venkatachalam; Gharpure, Santosh J.; Chand, Dillip Kumar.
CrystEngComm, 2013, 15, 9623-9633

Pati, Avik Kumar; Mohapatra, Monalisa; Ghosh, Pokhraj; Gharpure, Santosh J.; Mishra, Ashok K.
J. Phys. Chem. A, 2013, 117, 6548-6560

Gharpure, Santosh J.; Reddy, S. Raja Bhushan.
Eur. J. Org. Chem., 2013, 2013, 2981-2984

Gharpure, Santosh J.; Prasad, J. V. K.
Eur. J. Org. Chem., 2013, 2013, 2076-2079

Gharpure, Santosh J.; Porwal, Suheel K.
Org. Prep. Proced. Int., 2013, 45, 81-153

Gharpure, Santosh J.; Vijayasree, U.; Reddy, S. Raja Bhushan.
Org. Biomol. Chem., 2012, 10, 1735-1738

Gharpure, Santosh J.; Nanda, Laxmi Narayan; Shukla, Manoj Kumar.
Eur. J. Org. Chem., 2011, 2011, 6632-6635, S6632/1-S6632/52

Gharpure, Santosh J.; Prasath, V.
J. Chem. Sci. (Bangalore, India), 2011, 123, 943-949

Gharpure, Santosh J.; Sathiyanarayanan, A. M.
Chem. Commun. (Cambridge, U. K.), 2011, 47, 3625-3627

Gharpure, Santosh J.; Sathiyanarayanan, A. M.; Jonnalagadda, Prasad.
Tetrahedron Lett., 2008, 49, 2974-2978

Gharpure, Santosh J.; Porwal, Suheel Kumar.
Synlett, 2008, , 242-246

Gharpure, Santosh J.; Reddy, S. Raja Bhushan; Sanyal, Udishnu.
Synlett, 2007, , 1889-1892

Alexander, Matthew D.; Burkart, Michael D.; Leonard, Michael S.; Portonovo, Padma; Liang, Bo; Ding, Xiaobin; Joullie, Madeleine M.; Gulledge, Brian M.; Aggen, James B.; Chamberlin, A. Richard; Sandler, Joel; Fenical, William; Cui, Jian; Gharpure, Santosh
ChemBioChem, 2006, 7, 409-416

Srikrishna, A.; Gharpure, Santosh J.; Kumar, P. Praveen.
Indian J. Chem., Sect. B: Org. Chem. Incl. Med. Chem., 2006, , 2736-2744

Evans, P. Andrew; Cui, Jian; Gharpure, Santosh J.; Polosukhin, Alexei; Zhang, Hai-Ren.
J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 14702-14703

Srikrishna, A.; Gharpure, Santosh J.; Venugopalan, P.
Indian J. Chem., Sect. B: Org. Chem. Incl. Med. Chem., 2003, , 129-134

Evans, P. Andrew; Cui, Jian; Gharpure, Santosh J.; Hinkle, Robert J.
J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 11456-11457

Srikrishna, A.; Gharpure, Santosh J.
ARKIVOC (Gainesville, FL, U. S.), 2002, , 52-62

Srikrishna, A.; Rao, M. Srinivasa; Gharpure, Santosh J.; Babu, N. Chandrasekhar.
Synlett, 2001, , 1986-1988

Srikrishna, A.; Reddy, T. Jagadeeswar; Kumar, P. Praveen; Gharpure, Santosh J.
Indian J. Chem., Sect. B: Org. Chem. Incl. Med. Chem., 2001, , 905-914

Srikrishna, A.; Gharpure, Santosh J.
J. Org. Chem., 2001, 66, 4379-4385

Srikrishna, A.; Gharpure, Santosh J.; Kumar, P. Praveen.
Tetrahedron Lett., 2000, 41, 3177-3180

Srikrishna, A.; Gharpure, Santosh J.
Tetrahedron Lett., 1999, 40, 1035-1038