Li, Ramakrishnan, Freeland, McCloskey, Cabana
J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 18, 8160–8173

Ramakrishnan, Park, Wu, Yang, McCloskey
J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 18, 8522–8531

Waldie, Ramakrishnan, Kim, Maclaren, Chidsey, Waymouth
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139(12), 4540-4550