Yadav, Ramanand Singh; Sharma, Sanaa; Metzler, Ralf; Chakrabarti, Rajarshi.
Soft Matter 2024, 20, 3910.

Gaikwad, Vikram; Choudhury, Asha Rani; Chakrabarti, Rajarshi
Biophys. Chem. 2024, 307, 107197.

Theeyancheri, Ligesh; Chaki, Subhasish; Bhattacharjee, Tapomoy; Chakrabarti, Rajarshi.
Phys. Rev. Res. 2024, 6, L012038

Chaki, Subhasish; Theeyancheri, Ligesh; Chakrabarti, Rajarshi.
Soft Matter 2023, 19, 1348-1355.

Theeyancheri, Ligesh; Chaki, Subhasish; Bhattacharjee, Tapomoy; Chakrabarti, Rajarshi.
J. Chem. Phys. 2023, 159, 014902.

Nanavare, Pooja; Theeyancheri, Ligesh; Sarkar, Soham; Chakrabarti, Rajarshi.
Chem. Phys. Impact 2023, 6, 100223.

Yadav, Ramanand Singh; Das, Chintu; Chakrabarti, Rajarshi.
Soft Matter 2023, 19, 689-700.

Kumar, Praveen; Chakrabarti, Rajarshi.
Phys. Chem. Chem. Phys. 2023, 25, 1937.

Kumar, Praveen; Chakrabarti, Rajarshi
Soft Matter 2023, 19, 6743-6753.

Kailasham, R; Chakrabarti, Rajarshi; Prakash, J. Ravi.
J. Rheology 2023, 67, 105.

Sahoo, Rajiblochan; Chakrabarti, Rajarshi
Soft Matter 2023, 19, 5978-5988.

Kumar, Praveen; Theeyancheri, Ligesh; Chakrabarti, Rajarshi
Soft Matter 2022, 18, 2663-2671.

Choudhury, Asha Rani; Maity, Atanu; Chakraborty, Sayantani; Chakrabarti, Rajarshi.
Peptide Science 2022, e24267

Agadi, Nutan; Maity, Atanu; Jha, Akash, Kumar; Chakrabarti, Rajarshi; Kumar, Ashutosh
BBA - Biomembranes 2022, 1864, 184047

Theeyancheri, Ligesh; Sahoo, Rajiblochan; Kumar, Praveen; Chakrabarti, Rajarshi
ACS Omega 2022, 7, 33637-33650

Theeyancheri, Ligesh; Chaki, Subhasish; Bhattacharjee, Tapomoy; Chakrabarti, Rajarshi.
Phys. Rev. E 2022, 106, 014504

Goswami, Koushik; Chakrabarti, Rajarshi
Soft Matter 2022, 18, 2332-2345.

Goswami, Koushik; Chaki, Subhasish; Chakrabarti, Rajarshi.
J. Phys. A: Math & Theo. 2022, 55, 423002.

Nanavare, Pooja; Choudhury, Asha Rani; Sarkar, Soham; Maity, Atanu; Chakrabarti, Rajarshi.
ChemPhysChem 2022, 23, e202200446.

Sahoo, Rajiblochan; Theeyancheri, Ligesh; Chakrabarti, Rajarshi
Soft Matter 2022, 18, 1310-1318.

Maity, Atanu; Choudhury, Asha Rani; Chakrabarti, Rajarshi.
J. Chem. Inf. Model. 2021, 61, 1989-2000.

Kailasham, R; Chakrabarti, Rajarshi; Prakash, J. Ravi.
Soft Matter 2021, 17, 7133-7157.

Sarkar, Soham; Maity, Atanu; Chakrabarti, Rajarshi.
J. Phys. Chem. B 2021, 125, 13212-13228.

Sarkar, Soham; Maity, Atanu; Chakrabarti, Rajarshi.
Phys. Chem. Chem. Phys. 2021, 23, 3779-3793.

Kailasham, Ramalingam; Chakrabarti, Rajarshi; Prakash, J. Ravi.
J. Rheol. 2021, 65, 903-923.

Goswami, Koushik; Chakrabarti, Rajarshi
Phys. Rev. E 2021, 104, 034113

Maity, Atanu; Sarkar, Soham; Theeyancheri, Ligesh; Chakrabarti, Rajarshi.
ChemPhysChem 2020, 21, 552-567.

Kaiser, Martin; Sánchez, Pedro A.; Samanta, Nairhita; Chakrabarti, Rajarshi; Kantorovich, Sofia S.
J. Phys. Chem. B 2020, 124, 8188.

Theeyancheri, Ligesh; Chaki, Subhasish Chaki; Samanta, Nairhita; Goswami, Rohit; Chelakkot, Raghunath; Chakrabarti, Rajarshi.
Soft Matter 2020, 16, 8482-8491.

Kailasham, R; Chakrabarti, Rajarshi; Prakash, J. Ravi.
Phys. Rev. Res. 2020, 2, 013331

Dubey, Richa; Patil, Ketaki; Dantu, Sarath chandra; Sardesai, Devika M; Bhatia, Parnika; Malik, Nikita; Acharya, Jhankar D.; Sarkar, Soham; Ghosh, Soumadwip; Chakrabarti, Rajarshi; Sharma, Shilpy; Kumar, Ashutosh.
Biochemical Journal 2019, 476, 889-907

Chaki, Subhasish; Chakrabarti, Rajarshi.
J. Chem. Phys. 2019, 150, 094902

Sarkar, Soham; Maity, Atanu; Sarma, Aditya Phukon; Ghosh, Soumadwip; Chakrabarti, Rajarshi.
J. Phys. Chem. B, 2019, 123, 47-56.

Kumar, Praveen; Theeyancheri, Ligesh; Chaki, Subhasish; Chakrabarti, Rajarshi.
Soft Matter 2019, 15, 8992-9002.

Chaki, Subhasish; Chakrabarti, Rajarshi.
Physica A, 2018, 511, 302-315

Kailasham, R; Chakrabarti, Rajarshi; Ravi Prakash, J
J. Chem. Phys. 2018, 149(9), 094903

Ghosh, Soumadwip; Dey, Souvik; Patel, Mahendra; Chakrabarti, Rajarshi.
Phys. Chem. Chem. Phys., 2017, 19, 7772-7787

Samanta, Nairhita; Chakrabarti, Rajarshi.
J. Phys. A, 2016, 49, 195601-195

Ghosh, Soumadwip; Chakrabarti, Rajarshi.
J. Phys. Chem. B, 2016, 120, 3642-3652

Ghosh, Soumadwip; Dixit, Mayank Kumar; Chakrabarti, Rajarshi.
Mol. Simul., 2016, 42, 715-724

Samanta, Nairhita; Chakrabarti, Rajarshi.
Soft Matter, 2016, 12, 8554-8563

Ghosh, Soumadwip; Dixit, Himanshu; Chakrabarti, Rajarshi.
Chem. Phys., 2015, 459, 137-147

Samanta, Nairhita; Chakrabarti, Rajarshi.
Physica A, 2015, 436, 377-386

Chakrabarti, Rajarshi; Debnath, Ananya; Sebastian K. L.
Physica A, 2014, 404, 65-78

Samanta, Nairhita; Ghosh, Jayanta; Chakrabarti, Rajarshi.
AIP Adv., 2014, 4, 067102/1-067102/14

Samanta, Nairhita; Chakrabarti, Rajarshi.
Chem. Phys. Lett., 2013, 582, 71-77

Chakrabarti, Rajarshi; Kesselheim, Stefan; Kosovan, Peter; Holm, Christian.
Phys. Rev. E: Stat., Nonlinear, Soft Matter Phys., 2013, 87, 062709/1-062709/7

Chakrabarti, Rajarshi.
Chem. Phys. Lett., 2011, 502, 107-111

Chakrabarti, Rajarshi; Delannoy, Jean-Yves; Couty, Marc; Schweizer, Kenneth S.
Soft Matter, 2011, 7, 5397-5407

Chakrabarti, Rajarshi.
Chem. Phys. Lett., 2010, 495, 60-62

Debnath, Ananya; Chakrabarti, Rajarshi; Sebastian, K. L.
J. Chem. Phys., 2006, 124, 204111.