Pooja Verma, Jishnu Narayanan S J, and Achintya Kumar Dutta
J. Phys. Chem. A 2023 ( https://doi.org/10.1021/acs.jpca.2c06624 )

Jishnu Narayanan S J, Arnab Bachhar, Divya Tripathi, and Achintya Kumar Dutta
J. Phys. Chem. A 2023, 127, 457-467. ( https://doi.org/10.1021/acs.jpca.2c07469)

Somesh Chamoli, Kshitijkumar Surjuse, Bhavnesh Jangid, Malaya K. Nayak, and Achintya Kumar Dutta
J. Chem. Phys. 156, 204120 (2022)

Rakesh Pant, Santosh Ranga, Arnab Bachhar and Achintya Kumar Dutta
J. Chem. Theory Comput. 2022.

Santosh Ranga and Achintya Kumar Dutta
J. Chem. Theory Comput. 2021.

Jishnu Narayanan S J, Divya Tripathi and Achintya Kumar Dutta
J. Phys. Chem. Lett (2021)

S J Narayanan, Jishnu; Tripathi, Divya; Dutta, Achintya Kumar
J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 10380–10387.

Madhubani Mukherjee, Divya Tripathi, Martin Brehm, Christoph Riplinger, and Achintya Kumar Dutta*.
J. Chem. Theory Comput. 2021, 17, 1, 105–116.

Pooja Verma, Debashree Ghosh and Achintya Kumar Dutta
J. Phys. Chem. A 2021

Verma, Puja; Ghosh, Debashree; Dutta, Achintya Kumar
J. Phys. Chem. A 2021, 125, 4683–4694.

Haldar, Soumi; Dutta, Achintya Kumar.
J. Phys. Chem. A 2020, 124, 19, 3947-3962

Ghosh, Soumen; Dutta, Achintya Kumar; de Souza, Bernardo; Berraud-Pache, Romain; Izsák, Róbert.
Mol. Phys. 2020, 118, e1818858.

Ranga, Santosh; Mukherjee, Madhubani; Dutta Achintya Kumar
ChemPhysChem 2020, 21, 1019-1027.

Mukherjee, Madhubani; Tripathi, Divya; Dutta, Achintya Kumar
J. Chem. Phys. 2020, 153, 044305.

Dutta, Achintya Kumar; Saitow, Masaaki; Demoulin, Baptiste; Neese, Frank; Izsák, Róbert
J. Chem. Phys. 2019, 150, 164123.

Haldar, Soumi; Riplinger, Christoph; Demoulin, Baptiste; Neese, Frank; Izsak, Robert; Dutta, Achintya Kumar.
J. Chem. Theory Comput. 2019, 15, 2265-2277.

Tripathy, Divya; Dutta, Achintya Kumar.
J. Phys. Chem. A. 2019, 123, 46, 10131-10138

Madhubani Mukherjee Soumi Haldar and Achintya K. Dutta
Internal Journal of Quantum Chemistry, 2019, https://doi.org/10.1002/qua.26127

Achintya Kumar Dutta, M Saitow, C Riplinger, F Neese, R Izsák
J. Chem. Phys. 2018, 148 (24), 244101.

Dutta, Achintya Kumar; Neese, Frank; Izsak, Robert.
Mol. Phys., 2018, 116, 1428-1434

Masaki Saitow, Achintya Kumar Dutta and Frank Neese
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 2018, 92, 170-174

Tripathi, Divya; Dutta, Achintya Kumar.
Int. J. Quant. Chem. 2018, e25875

Dutta, Achintya Kumar; Nooijen, Marcel; Neese, Frank; Izsak, Robert.
J. Chem. Theory Comput., 2018, 14, 72-91

Dutta, Achintya Kumar; Vaval, Nayana; Pal, Sourav.
Int J Quantum Chem., 2018, e25594

Christine E Schulz, Achintya Kumar Dutta, Róbert Izsák, Dimitrios A Pantazis
Journal of Computational Chemistry 2018, 39, 2439-2451

Dutta, Achintya Kumar; Neese, Frank; Izsak, Robert.
J. Chem. Phys., 2017, 146, 214111/1-214111/13

Dutta, Achintya Kumar; Nooijen, Marcel; Neese, Frank; Izsak, Robert.
J. Chem. Phys., 2017, 146, 074103/1-074103/11

Kumar, Dinesh; Dutta, Achintya Kumar; Manohar, Prashant Uday.
J. Chem. Sci. (Berlin, Ger.), 2017, 129, 1611-1626

Das, Susanta; Sengupta, Turbasu; Dutta, Achintya Kumar; Pal, Sourav.
J. Phys. Chem. A, 2016, 120, 1065-1073

Dutta, Achintya Kumar; Neese, Frank; Izsak, Robert.
J. Chem. Phys., 2016, 144, 034102/1-034102/12

Dutta, Achintya Kumar; Neese, Frank; Izsak, Robert.
J. Chem. Phys., 2016, 145, 034102/1-034102/8

Dutta, Achintya Kumar; Sengupta, Turbasu; Vaval, Nayana; Pal, Sourav.
Int. J. Quantum Chem., 2015, 115, 753-764

Dutta, Achintya Kumar; Vaval, Nayana; Pal, Sourav.
J. Chem. Theory Comput., 2015, 11, 2461-2472

Bhattacharya, Debarati; Dutta, Achintya Kumar; Gupta, Jitendra; Pal, Sourav.
Mol. Phys., 2015, 113, 2046-2060

Dutta, Achintya Kumar; Bhattacharya, Sumantra.
Mol. Phys., 2014, 112, 2884-2891

Dutta, Achintya Kumar; Manohar, Prashant U.; Vaval, Nayana; Pal, Sourav.
J. Chem. Phys., 2014, 140, 114312/1-114312/12

Dutta, Achintya Kumar; Gupta, Jitendra; Vaval, Nayana; Pal, Sourav.
J. Chem. Theory Comput., 2014, 10, 3656-3668

Dutta, Achintya Kumar; Gupta, Jitendra; Pathak, Himadri; Vaval, Nayana; Pal, Sourav.
J. Chem. Theory Comput., 2014, 10, 1923-1933

Dutta, Achintya Kumar; Dar, Manzoor; Vaval, Nayana; Pal, Sourav.
J. Phys. Chem. A, 2014, 118, 1350-1362

Dutta, Achintya Kumar; Vaval, Nayana; Pal, Sourav.
J. Chem. Theory Comput., 2013, 9, 4313-4331

Dutta, Achintya Kumar; Pal, Sourav; Ghosh, Debashree.
J. Chem. Phys., 2013, 139, 124116/1-124116/11

Kale, Sangram S.; Kotmale, Amol S.; Dutta, Achintya Kumar; Pal, Sourav; Rajamohanan, P. R.; Sanjayan, Gangadhar J.
Org. Biomol. Chem., 2012, 10, 8426-8433

Joshi, Sayali P.; Dutta, Achintya Kumar; Pal, Sourav; Vaval, Nayana.
Chem. Phys., 2012, 403, 25-32

Chavan, Subhash P.; Garai, Sumanta; Dutta, Achintya Kumar; Pal, Sourav.
Eur. J. Org. Chem., 2012, 2012, 6841-6845

Dutta, Achintya Kumar; Vaval, Nayana; Pal, Sourav.
J. Chem. Theory Comput., 2012, 8, 1895-1901